Przejdź do treści
Taryfy opracowane zostały na podstawie zasad określonych w Ustawie z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług, dla których Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, z wyłączeniem odbiorców hurtowych oraz usług świadczonych przy użyciu wozów asenizacyjnych.

Aktualne wysokości taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dostępne są na stronie internetowej www.pwik.szczecinek.pl w zakładce " Strefa Klienta".