Przejdź do treści

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw, odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.

Przedmiotem działania Spółki zgodnie z Umową Spółki z dnia 18 czerwca 2008 roku jest:


1.Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowych
2.Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
3.Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
4.Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
5.Roboty budowlane specjalistyczne
6.Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
7.Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
8.Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa
9.Transport drogowy towarów
10.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
11.Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne

12. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną.