Przejdź do treści

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.z siedzibą w Szczecinku informuje, że przetwarza Pani/ Pana dane osobowe dla celów zawarcia i realizacji umów lub realizacji wniosków klientów.

Administratorem Danych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., 78-400 Szczecinek, ul. Bugno 2.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pwik.szczecinek.pl.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a (w przypadku wyrażenia zgody przez właściciela danych) i art. 6 ust. 1 lit. b (w przypadku realizacji umowy) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

W związku z powyższym:

1. Pani/ Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.

2. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych. Okres ten może zostać przedłużony do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.   

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania skutkuje brakiem możliwości realizacji celu w którym dane są zbierane.   

4. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania  oraz prawo do przenoszenia danych a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

5. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia zgody.

6. Pani/ Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.