Przejdź do treści

Faktury VAT za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wystawiane są w zależności od okresu rozliczeniowego. Faktura przesyłana jest odbiorcy pocztą (listem zwykłym) lub doręczana przez pracownika Spółki.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym na fakturze.
Zapłaty należy dokonać w kasie (punkt kasowy ul. Cieślaka 6 b w Szczecinku – budynek ZGM TBS Sp. z o.o.) albo przelewem na rachunek bankowy Spółki. Jako datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Spółki. W związku z tym przy realizacji należności za pośrednictwem banków i urzędów pocztowych należy uwzględnić czas trwania operacji bankowych. Od wpłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki dokonywane w niżej podanych punktach nie są pobierane dodatkowe opłaty:
.

  • PUNKT KASOWY w Szczecinku przy ul. Cieślaka 6b w budynku ZGM TBS Sp. z o.o. – punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 15:00