Przejdź do treści

STATUS PRAWNY


Uchwałą Rady Miejskiej w Szczecinku z dnia 2 grudnia 1991 roku przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność gospodarczą w formie spółki pod nazwą: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwała ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 1992 roku.
Rejestracja Spółki przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy – Sekcja Rejestrowa w Koszalinie nastąpiła w dniu 5 sierpnia 1992 roku.
Na wniosek Zarządu, Spółka przerejestrowana została przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców. Wpisu do tego Rejestru dokonano 13.02.2002 roku po numerem KRS:0000090182.
Udziały Spółki objęte są przez Wspólników: Miasto Szczecinek, Gminę Barwice, Gminę Biały Bór, Gminę Borne Sulinowo, Gminę Grzmiąca i Gminę Szczecinek.
PWiK Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych i Umowę Spółki określoną w akcie notarialnym z 10.06.1992 roku, z późniejszymi zmianami wniesionymi do Umowy Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 98 238 400,00 zł i dzieli się na 94 460 udziałów o wartości nominalnej 1040 zł każdy.